Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Artikel 3. Het aanbod

Artikel 4. Behandeling offline in de praktijk

Artikel 5. Online diensten

Artikel 6. Online programma’s

Artikel 7. Individuele coaching

Artikel 8. De overeenkomst

Artikel 9. Prijzen

Artikel 10. Betaling

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12. Levering

Artikel 13. Herroepen

Artikel 14. Kosten in geval van herroeping

Artikel 15. Uitsluiting van herroepingsrecht

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Artikel 17. Niet-nakoming, opschorting en einde van de overeenkomst

Artikel 18. Overmacht

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 21. Wat kunt u van de ondernemer verwachten?

Artikel 22. Wat verwacht de ondernemer van u?

Artikel 23. Samples

Artikel 24. Actiebonnen

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen. Alsmede op alle leveringen en eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen eventuele diensten.
 2. Wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 5. De ondernemer mag haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De ondernemer zal u vooraf schriftelijk informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. Hierbij wordt aangegeven vanaf welk moment de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien de wijziging een verslechtering van uw rechtspositie met zich meebrengt, kunt u uiterlijk binnen twee weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijziging. In overleg met de ondernemer kunt u dan een passende oplossing zoeken.
 6. Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene
  voorwaarden of als er tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan tussen hen geldt.
 7. Indien de ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de ondernemer het recht verliest om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Diana Helbers
Lelieplein 4, 3202 HE Spijkenisse, Nederland
Telefoonnummer: 06 – 42 46 77 75
E-mailadres: info@dianahelbers.nl 
KvK-nummer: 24189903
BTW-identificatienummer: NL001641697B34

Artikel 3. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Een verstuurde offerte vervalt na een maand.
 3. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en de ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 4. het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Het aanbod van de ondernemer bestaat onder meer uit:
 • Behandelingen offline in de praktijk
 • Online diensten (overeenkomst van opdracht)
 • Online programma’s (overeenkomst van opdracht)
 • Individuele coaching, inclusief coachcall’s (overeenkomst van opdracht)
 • Producten (koopovereenkomst).

Artikel 4. Behandelingen offline in de praktijk

 1. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen dient u 48 uur van te voren af te bellen.
 2. Indien u in minder dan 48 uur van te voren afbelt wordt er 50% in rekening gebracht. U kunt telefonisch of via de mail laten weten dat u de afspraak niet kunt nakomen.
 3. Indien u zonder af te bellen uw afspraak niet nakomt wordt er 100% in rekening gebracht.

Artikel 5. Online diensten

 1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. indien u niet kunt deelnemen dient u dit 48 uur van te voren te melden. Indien u dit doet krijgt u 100% vergoed met uitzondering van de producten die eventueel zijn meegezonden.
 3. U kunt de ontvangen producten terugsturen zoals beschreven bij artikel 9.
 4. Voor de online bijeenkomsten geldt dat de ondernemer een planning maakt en u informeert over deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van uw betalingsverplichting.
 5. Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van uw betalingsverplichting
 6. Bij diensten die online geleverd worden geeft de ondernemer niet de garantie dat deze op ieder moment bereikbaar zijn.
 7. Zonder voorafgaande bekendmaking kan de ondernemer de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.
 8. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een online dienst geeft u niet het recht op
  vermindering van de betalingsverplichting.
 9. Het aanbod heeft een duidelijk aangegeven duur. Hieraan is de eventuele toegang tot de online omgeving en/of de bijbehorende besloten Facebookgroep verbonden. Indien de ondernemer u langer toegang geeft kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Online programma’s

 1. Een online programma bestaat uit verschillende online en offline activiteiten, zoals online groepscoaching, Webinars of individuele gesprekken. De activiteiten die bij uw online programma horen staan vermeldt op de website en in de welkomstmail die u van de ondernemer ontvangt.
 2. Voor bepaalde activiteiten wordt u ingepland in een bepaalde fase van uw deelname aan het online programma. U ontvangt in beginsel eenmalig een uitnodiging voor deelname aan deze specifieke activiteit, al dan niet met de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal data of met de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode een afspraak in te plannen.
 3. Het niet gebruik maken van de uitnodiging om deel te nemen aan een bepaalde activiteit of het niet tijdig inplannen van een afspraak, leidt tot verval van uw recht om aanspraak te maken op die activiteit zonder recht op een schadevergoeding of vermindering van uw Het tijdig meedoen met de beschikbare activiteiten is uw eigen verantwoordelijkheid.
 4. Voor de online bijeenkomsten geldt dat de ondernemer een planning maakt en u informeert over deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van uw betalingsverplichting.
 5. Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van uw betalingsverplichting. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de online calls van de ondernemer.

Artikel 7. Individuele coaching

 1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Een coaching sessie of traject valt niet onder de zorgverzekering. U heeft hierom geen recht op enige vergoeding.
 3. Een coaching traject bestaat uit meerdere behandelingen. Voordat het traject begint wordt alles zowel mondeling als op schrift doorgenomen.
 4. Alle afspraken voor het coaching traject worden van tevoren in samenspraak ingepland.
 5. Er kan 1 behandeling, die onderdeel is van het coaching traject, verzet worden indien u uiterlijk 48 uur van te voren meldt dat u de afspraak niet kunt nakomen.
 6. Indien u meerdere malen uw afspraken niet nakomt, ongeacht het feit dat u op tijd laat weten dat u de afspraak niet zult nakomen, vervalt die behandeling uit uw coaching traject. U heeft geen recht op een schadevergoeding.
 7. Bij het niet nakomen of afmelden van een gratis coachcall vervalt het recht op een gratis coachcall.
 8. Indien u 24 uur van tevoren laat weten dat u de gratis coachcall niet kunt bijwonen kan de call in overleg met de ondernemer éénmaal worden verplaatst.
 9. Als de ondernemer redelijkerwijs van mening is dat zij u niet goed meer kan begeleiden als coach, dan mag de ondernemer een opdracht tussentijds opzeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
 10. In geval van een tussentijdse opzegging behoudt de ondernemer recht op een redelijk loon en op vergoeding van de gemaakte kosten.
 11. Als een partij verhinderd is voor een individuele afspraak, dan informeert deze de andere partij zo spoedig mogelijk. Partijen maken dan een nieuwe afspraak.

Artikel 8. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de ondernemer uitdrukkelijk een bevestiging heeft gestuurd.
 2. De ondernemer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de ondernemer dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Ook is de ondernemer niet gebonden aan het aanbod, als u redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. De overeenkomst die partijen sluiten kan bestaan uit een combinatie van verschillende In dat geval gelden de bepalingen voor de verschillende diensten aanvullend op elkaar.

Artikel 9. Prijzen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij €3,94 in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Bij een bestelling vanaf €75,- komen de verzendkosten te vervallen.
 3. Indien er buiten Nederland wordt geleverd gelden er andere prijzen.
 4. Na een bestelling ontvangt u direct een e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website. 
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. De ondernemer mag de prijs van haar abonnement jaarlijks indexeren. Tevens mag de ondernemer, als haar kosten zijn gestegen, de prijsstijgingen doorberekenen in haar abonnement.

Artikel 10. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 8 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van een product blijft bij de ondernemer totdat het volledige bedrag is betaald.

Artikel 12. Levering

 1. de onderneming bezorgt alleen in Europa.
 2. Zoals vermeld in artikel 9 gelden er andere leveringsprijzen indien er iets geleverd moet worden buiten Nederland.
 3. De ondernemer verzendt alle bestellingen uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL of een andere vervoerder naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mocht de ondernemer van de verzend tijd om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. 
 4. Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van de ondernemer en kan dus niet resulteren in het recht op schadevergoeding van de klant.
 5. bij het later leverbaar zijn van producten wordt er gewacht zodat alle producten in één keer worden verzonden.
 6. De ondernemer zal het product uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant leveren. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ontbinden. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn.
 7. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.
 8. Indien de klant de overeenkomst conform lid 6 ontbindt is de klant niet gerechtigd tot een schadevergoeding.
 9. In geval van ontbinding conform het lid 6 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 11. De website wordt zo recent mogelijk gehouden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt de ondernemer zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 13. Herroepen

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken (niet gebruiken) voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.
 4. Het kenbaar maken dient de klant te doen door een email te sturen naar info@dianahelbers.nl met opgaaf van het product en ordernummer.
 5. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Hij zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren (met seal).
 6. De klant dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 7. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
 • het product is gebruikt.
 • uzelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
 • de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 14. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging of opening van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 15. Uitsluiting van herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt tevens wanneer de klant zich niet heeft gehouden aan de zorgvuldigheidsplicht die in artikel 13 lid 2 staat vermeld.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is verder slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
  • voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
  • diensten zoals behandelingen
  • waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de klant (de afnemer) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door onkundig of onoordeelkundig gebruik van producten of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van de ondernemer of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van het product (gebruiksaanwijzing) dan wel voor onjuist of onoordeelkundig gebruik door de klant.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welk aard ook, ontstaan door een biologische reactie, zoals een allergische reactie. De ondernemer kan niet voorspellen of een dergelijke reactie gaat plaatsvinden en is hierom er niet verantwoordelijk voor.
 4. Voor het verkrijgen van goed advies omtrent producten en het gebruik in algemene of in specifieke zin, kan de klant zich altijd eerst wenden tot de ondernemer.
 5. Ingeval de ondernemer, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, dan erkent klant uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van de ondernemer contractueel of anderszins, beperkt is tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan de waarde van de bestelde producten waaruit de schade voortvloeit of daarmee verband houdt.

Artikel 17. Niet-nakoming, opschorting en einde van de overeenkomst

 1. Wanneer u nalatig bent in het nakomen van enige verplichting die op basis van de overeenkomst op u rust, heeft de ondernemer het recht onze werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te (doen of laten) ontbinden.
 2. Wanneer er meerdere malen niet of niet op tijd is betaald kan de ondernemer van u verlangen dat onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid wordt gesteld in een door de ondernemer te bepalen vorm of een voorschot geeft. Als u nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de ondernemen, onverminderd haar mogelijkheden om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat de betalingsachterstand is opgeheven.
 3. Wanneer u de overeenkomst wegens een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming en na behoorlijke ingebrekestelling ontbindt of doet of laat ontbinden, is de ondernemer niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde, door haar gefactureerde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft zij recht houden op de nog niet betaalde, maar wel al opeisbare bedragen die verschuldigd zijn op grond van al verrichte werkzaamheden.
 4. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar door partijen, tenzij anders geregeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 18. Overmacht

 1. Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen
  overeenkomst, zonder dat er voor u een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente.
 2. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor de ondernemer redelijkerwijs onmogelijk is of de ondernemer gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals afgesproken en haar daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor haar rekening komt. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden. epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstaking in ons bedrijf of bij onze leveranciers, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring, cybercriminaliteit en
 3. De ondernemer heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien er sprake is van overmacht zal de ondernemer u zo snel mogelijk informeren. Zo mogelijk zal de ondernemer een passende oplossing proberen te vinden. In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht mag u de opdracht schriftelijk ontbinden zonder dat u aanspraak kan maken op vergoeding van de schade. U blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland (afhankelijk van uw woonplaats).

Artikel 20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 Wat kunt u van de ondernemer verwachten?

 1. De ondernemer biedt u tools en ondersteuning aan om het beste uit uzelf en uw business te halen en zal haar diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen verlenen.
 2. Het aanbod is erop gericht om u te helpen. Echter, u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen transformatie en ontwikkeling. Succes is afhankelijk van uw eigen inzet, motivatie, leervermogen en kwaliteiten.
 3. De ondernemer geeft nadrukkelijk geen garanties af voor het behalen van een bepaald

Artikel 22 Wat verwacht de ondernemer van u?

 1. U bent gemotiveerd en zet uzelf actief in om de door u gestelde doelen te bereiken.
 2. U neemt uw eigen besluiten en draagt hier zelf de verantwoordelijkheid voor.
 3. U verstrekt de ondernemer gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en informeert ons tijdig over wijzigingen.
 4. U stelt u respectvol op naar de ondernemer en andere deelnemers en houdt rekening met hun rechten en privacy.
 5. Tijdens bijeenkomsten houdt u zich aan de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Ook houdt u zich aan de huisregels die gelden op de locatie en volg je de door de ondernemer gegeven aanwijzingen en instructies op.
 6. U respecteert het auteursrecht van de ondernemer. Het door de ondernemer aan u beschikbaar gestelde materiaal, waaronder audio, video en documentatie, mag alleen door u worden gebruikt. U mag dit materiaal zonder schriftelijke toestemming niet verveelvoudigen, openbaar maken, delen met derden of exploiteren. U mag wel een kopie maken voor eigen gebruik.
 7. U kunt online met andere deelnemers communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de groep op Facebook. U verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Commerciële uitingen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken of met onze toestemming. De ondernemer mag zonder nader bericht uw berichten en reacties verwijderen, als de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt.
 8. Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht in welke vorm) is niet toegestaan, tenzij de ondernemer hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Het maken van opnames tijdens een individuele afspraak is toegestaan mits u dit vooraf aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik.
 9. U geeft de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving en de ontvangen licentiecode voor huidcoachonline niet aan anderen en laat anderen ook niet op een andere wijze de online omgeving gebruiken.
 10. Het overtreden van de leden 3 tot en met 9 door of namens u kan resulteren in onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en gebruik van onze diensten. De ondernemer mag u dat geval verwijderen uit een bijeenkomst. Uitsluiting of verwijdering laat de verplichting tot het betalen van de overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende dienst onverlet.

Artikel 23. Samples

 1. Indien door of namens de ondernemer samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door de ondernemer aan klant verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.
 2. Afwijkingen van verstrekte samples geven klant nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 24. Actiebonnen

 1. Indien u in het bezit bent van meerdere actiebonnen/codes kunt u maar één bon/code per bestelling gebruiken.